PRIVACYVERKLARING NKI NEEDE

Laatstelijk vastgelegd en gepubliceerd per 15 mei 2018.
NKI behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken. Het is daarom noodzakelijk om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten, als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

  • Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw NAW en persoonsgegevens om u een offerte toe te sturen, vlot met u te communiceren over specificaties, producten te leveren of werkzaamheden voor u te verrichten en te factureren.
  • Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen. Daarnaast kan er een offerte-aanvraag toegestuurd worden of wordt er een bestelling geplaatst. Uw gegevens zijn ook nodig voor het factureren, zodat wij dit kunnen betalen en vlot en efficiënt kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden over het algemeen niet gedeeld met derden. Als persoonsgegevens wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, of als de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen. Uw persoonsgegevens maken bij ons deel uit van een (externe) serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie. Ook maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een NKI-mailing, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing
Wij kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen. Deze e-mailberichten bevatten informatie over onze bestaande en nieuwe producten of diensten en eventuele aanbiedingen. Iedere keer dat wij u een commerciële mailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven. Zie daarvoor de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens
De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld, worden verwijderd wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Specifieke toelichting: Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens zeven jaar na het einde van het boekjaar bewaren, waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: NKI Neede, Parallelweg 80, 7161 AG Neede, 0545-293515, dave@nkineede.nl. Voor meer informatie en/of vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.