Algemene leverings- en betalinsgvoorwaarden NKI Neede

Ingeschreven in hethandelsregister van de KvK onder nr. 08145807 en 08145808

1. Algemeen  12. Garanties
 2. Aanbiedingen  13. Reclamaties
 3. Maten, gewichten, afb./techn. geg.  14. Industriëel eigendom
 4. Prijzen  15. Overmacht
 5. Levering  16. Geschillen
 6. Emballage  17. Algemeen
 7. Levertijden  18. (op)levering
 8. Annulering  19. Omvang van het werk
 9. Betalingen  20. Meer- /minderwerk
 10. Aansprakelijkheid  21. Garantie/aansprakelijkheid
 11. Eigendomsvoorbehoud  22. Reklames
 23. Betaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alleaanbiedingen, offertes en overeenkomsten met NKI Kunststof bewerkingNeede B.V. en Kunststof Leidingsystemen Neede B.V. Hierna te noemen NKI.

Artikel 1 Algemeen

 1. De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onzeaanbiedingen en elke met ons gesloten transactie.
 2. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf doorons schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen,gelden inkoopvoorwaarden van afnemers slechts voor zover deze niet instrijd zijn met de onderhavige leveringsvoorwaarden. In geval vantwijfel omtrent de vraag of zodanige strijdheid aanwezig is, prevalerenonze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
 2. Uitgebrachte offertes gelden maximaal voor een termijn van 14dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door onszijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met hunuitvoering een begin is gemaakt.
 4. Het hier in leden a t/m c voorafgaande, is ook van toepassing op dedoor onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedaneaanbiedingen en toezeggingen, zomede de door hen gemaakte afspraken.

Artikel 3 Maten, gewichten, afbeeldingen en technischegegevens.

 1. De in onze aanbiedingen, uniegidsen, catalogi, voorraadlijsten,circulaires en ander reklamemateriaal vermelde maten, gewichten entechnische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen, geldenslechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijdsschriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.
 2. De auteursrechten op de door ons verstrekte afbeeldingen, schema’sen ontwerpen alsmede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordtgepubliceerd, komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemmingmogen deze publicatie’s of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk,in welke vorm dan ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

Artikel 4 Prijzen

 1. Door ons gegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkomingder transactie geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandsevaluta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen,verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen endergelijke factoren.
 3. Indien in èèn of meer der genoemde factoren wijzigingoptreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd degenoemde prijzen op billijke wijze ter onzer beoordeling aan te passen.
 4. Afnemer is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld,wordt toegepast binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, degesloten overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren,mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk en aangetekend binnen 10dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging berichtgeeft.
 5. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk exclusiefomzetbelasting genoteerd.
 6. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders toteen brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens naderdoor ons vast te stellen grens.

Artikel 5 Levering

 1. Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie:Vrachtvrij afleveringsadres. Voor orders beneden een telkens door onsvast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wijons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons eenkostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van hetverrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief.
 2. Door ons te leveren zaken reizen voor risico van onze afnemer, welkrisico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bijlevering of aanvoer van derden de fabrieken of magazijnen van dezederden hebben verlaten.
 3. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegendoor ons te bepalen risico’s te dekken.

Artikel 6 Emballage

 1. Tenzij de zaken door ons worden geleverd in een fabrieksverpakkingwaardoor onze eigen leverancier ons niet seperaat belast, worden deverpakkingskosten door ons extra in rekening gebracht.
 2. Door ons berekende emballage wordt voor de volle prijsgecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen 1 maand na de datumvan de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.
 3. Alle kabelhaspels blijven ons onvervreemdbaar eigendom, behoudensuitzonderingsgevallen waarvan wij dan schriftelijk bevestigingverschaffen, worden kabelhaspels voor een periode van drie maanden, terekenen vanaf de datum van de betrokken factuur, in bruikleenverstrekt, waarvoor proforma fakturering plaats vindt.
 4. Indien de genoemde bruikleenperiode verstrijkt zonder dat debedoelde haspels zijn geretourneerd, zijn wij bevoegd onze afnemerdaarvoor definitief te belasten.
 5. Binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat,vrachtvrij retour ontvangen haspels (mits compleet met alle daarbijbehorende dekplaten) zullen door ons voor de pro-forma berekendefactuurprijs worden gecrediteerd. Terugontvangen beschadigde (ofincomplete) haspels welke, ter onzer beoordeling, kunnen wordengerepareerd (resp. gecompleteerd), zullen door ons worden gecrediteerdvoor de proforma berekende factuurprijs verminderd met dereparatiekosten (resp. kosten van kompletering).

Artikel 7 levertijden

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en geldenslechts bij benadering tenzij een bepaalde leveringstermijnschriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.
 2. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak danook, verplicht ons jegens onze afnemer niet tot enige vergoeding vanschade, door hem of derden eventueel geleden, noch ook verkrijgt onzeafnemer daardoor enig recht tot ontbinding, welke op hem mocht rustenuit hoofde van de betrokken dan wel een ander met hem aangeganetransactie.
 3. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel nasuccessievelijk beschikbaar komen der zaken, in gedeelten uit televeren.
 4. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd perfactuur, betrekking hebbende op een deellevering betaling te verlangenovereenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 5. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transactiesop afroep, dat de gekochte zaken zoveel mogelijk in gelijkehoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen isvastgesteld worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemerzonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, inverzuim, het welk ons de bevoegdheden verschaft, hierna in de laatstealinea onder 8 omschreven.
 6. Levertijden worden per opdracht vastgesteld.
 7. De levertijd gaat in op het moment van verzending van debevestiging van de opdracht. Indien de koper tekeningen of bescheidenter beschikking van NKI dient te stellen voor de uitvoering van eenopdracht vangt de levertijd pas aan op het moment dat NKI dezebescheiden van de koper heeft ontvangen. NKI behoudt zich het rechtvoor, indien de bescheiden niet tijdig worden aangeleverd, de opdrachtalsnog niet uit te voeren en aanspraak te maken op een vergoeding vande daaruit voortgekomen schade.
 8. NKI zal naar haar beste vermogen de levertijd in acht nemen. Koperheeft het recht indien na een redelijke verlenging van de levertijd delevering alsnog uitblijft, de overeenkomst m.b.t. de vertraagde, c.q.niet geleverde goederen te ontbinden. Overschrijding van de levertijdmet als gevolg ontbinding van de overeenkomst, door welke oorzaak ook,geeft koper geen recht op schadevergoeding terzake van direkte ofindirekte schade, ongeacht of deze schade door hem of een derde zouzijn geleden.

Artikel 8 Annulering

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naarredelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergddaaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciersongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld,zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd wordenverlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van dieomstandigheden.
 2. Indien sprake is van een gedeeltelijke uitvoering zal de afnemereen evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
 3. Ingeval van onverhoopte niet nakoming door de afnemer van zijnverplichtingen waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betalingniet op een daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wijsteeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestellingnodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst isvereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze afspraken opschadevergoeding, terwijl wij lopende transacties, voor zover nog nietuitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annuleringheeft steeds de opeisbaarheid van al het verschuldigde ten gevolge.

Artikel 9 Betalingen

 1. De betaling der facturen dient steeds zonder korting ofschuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum,hetzij te onze kantoren, hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen.
 2. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren.
 3. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder ter handstelling aanonze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestigingonzerzijds.
 4. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van eengedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatstealinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van dekredietbeperkingstoeslag gehouden kredietkosten, te voldoen over deachterstallige factuurbedragen, welke kosten door ons berekend zullenworden over het / de betrokken factuur-bedrag(en), inclusiefvorenbedoelde kredietbeperkingstoeslag, naar eenkredietkostenvergoeding van 1,5 procent per maand (welkkostenpercentage door ons, ter onzer beoordeling, zal kunnen wordenverhoogd of verlaagd) vanaf 30 dagen na factuurdatum.
 5. Ook zijn wij bevoegd de uitlevering van zaken, behorende tot debetrokken of andere transacties op te schorten.
 6. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig achten onzevordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordtdaarvoor door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in deregel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijnstellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient tevoldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijldeincassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemenvan incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kostenvolledig voor rekening van de afnemer. Ter onzer keus kunnen wij hembelasten voor de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast,dan wel voor een bedrag gelijk aan 15 procent (met een minimum van 46,-euro) berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom,kredietbeperkingstoeslag en daaronder begrepen dekredietkostenvergoeding).
 7. Wij behouden ons voor ten allen tijde zekerheid te verlangen voorde tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog teverrichten leveringen, welke zekerheid ter onzer keuze kan bestaan inde vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, cessies, hypotheek, pand,eigendomsoverdracht, tot zekerheid of borgtocht.
 8. Wij zijn tevens bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerkingkomende gevallen, slechts onder rembours te leveren voor zoveel nodigin afwijking van de getroffen afspraken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Mocht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan 3maanden, dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog nietuitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enigevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onze aansprakelijkheid terzake van de overeenkomst is beperkt totonze garantieverplichtingen
 3. Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor enige schade,welke voor de afnemer of derde mocht ontstaan, hoe ook genaamd en doorwelke oorzaak dan ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzetof grove schuld van ons of onze werknemers.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies en/of schadeindirect voortvloeiende uit de inhoud van de door ons verstrekteadviezen en/of voorstellen.
 5. Voorts aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid indien delevertijd meer gaat belopen dan drie maanden. Wij zijn dan bevoegd deovereenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder totenige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Het eigendom van door ons geleverde zaken gaat eerst op de afnemerover zodra deze ons alles heeft voldaan wat aan ons terzake van delevering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs,inclusief de ingevolge deze voorwaarden verschuldigde toeslagen en devergoedingen, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd zijn.
 2. Indien de afnemer de zaken heeft doorgeleverd voordat het eigendomaan hem is overgegaan wordt de afnemer bewaarder van de zaken tenopzichte van ons: Onze afnemer is verplicht een daartoe strekkendvoorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken.
 3. De bewaarder moet op de eerste aanmaning onzerzijds de plaatswijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en ons in staat stellentot het terugnemen van zaken.
 4. Zolang het eigendom niet op de afnemer is overgegaan mag deze dezaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aanderden enigerlei ander recht daarop te verlenen.
 5. Indien onze afnemer onverhoopt niet aan een van zijn verplichtingenvoldoet zijn wij bevoegd om de door ons geleverde zaken waarvoor, alseerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als onseigendom op te vorderen, zowel bij onze afnemer als bij derden nadoorlevering als voren bedoeld.
 6. Onze afnemer zal met ons met het oog op de terugneming van bedoeldezaken worden gecrediteerd voor de waarde die ter onzer beoordeling aandie zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugneminggevallen kosten verminderd ons recht op de vergoeding van de uitèèn en ander voor ons voortvloeiende schade.

Artikel 12 Garanties

 1. De door NKI geleverde produkten hebben een garantie van 6 maandenna levering. Naarmate de foutleverantie zal NKI het desbetreffendeproduct vervangen of terugnemen en de koopprijs crediteren.
 2. NKI zal direct, noch indirect aan enige schadevergoeding gehoudenzijn, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. Iedere vorm van garantie vervalt indien de producten niet wordenbewaard, verwerkt, opgeslagen of gehanteerd overeenkomstig devoorwaarden die bij het product gevoegd zijn, of normen die bij eenvakkundige behandeling verondersteld kunnen worden.
 4. Koper vrijwaart NKI voor aanspraken van derden. NKI is op generleiwijze gehouden tot schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiendeuit een gebrekkig product.
 5. NKI bepaald of een product hersteld dan wel vervangen behoeft teworden.

Artikel 13 Reclamaties

 1. Reclamaties moeten binnen 6 werkdagen na de dag van aflevering vande zaken door de afnemer, door de afnemer schriftelijk en aangetekendbij ons worden ingediend, vergezeld van de betrokken paklijst.
 2. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na hetverstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.
 3. Op zaken van onze magazijnen afgehaald worden alleen bij afgiftereclamaties in behandeling genomen.
 4. Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betalingovereenkomstig de factuur.
 5. Gebreken die echter pas bij verwerking worden geconstateerd, dieneneveneens binnen 8 dagen na constatering ervan schriftelijk te wordengemeld. Reclames geven geen recht op uitstel van de overeengekomenbetalingstermijnen.
 6. Retourzendingen van producten kunnen pas na uitdrukkelijketoestemming van NKI voor zijn rekening plaats vinden.

Artikel 14 Industrieel eigendom en auteursrechten

 1. Zonder uitdrukkelijke toestemming van NKI, is het koper niettoegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen ofvan een andere merknaam te voorzien.
 2. NKI behoudt nadrukkelijk alle rechten die zij op industriële-en intelectuele eigendommen op de door haar geleverde goederen op dedoor haar geleverde goederen. Deze eigendommen maken deel uit van degarantieverplichting van NKI. De auteursrechten op de door onsverstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen,zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd komenuitsluitend aan ons toe; zonder toestemming mogen deze publicaties ofde inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, terbeschikking van derden worden gesteld.

Artikel 15 Overmacht

 1. Wanneer NKI verhinderd is door overmacht de overeenkomst met koperuit te voeren, is NKI gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst opte schorten c.q. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,zonder tot enige schadevergoeding gehouden te worden.
 2. Direct na het ontstaan van de overmachtsituatie, dient de inovermacht verkerende partij haar wederpartij daarvan op de hoogtestellen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: Elke omstandigheid waarmee de inovermacht verkerende partij geen rekening kon houden, waardoor denormale uitvoering van de overeenkomst in alle redelijkheid niet doorde wederpartij kan worden verlangd en welke evenmin voor rekening ofrisico van de in overmacht verkerende partij komt.

Artikel 16 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten met de NKI is het Nederlands Recht vantoepassing en in geval van geschillen is de Nederlandse rechter deenige bevoegde instantie om over het geschil te oordelen.
 2. Meer in het algemeen is de koper gehouden NKI terstond teinformeren over al die ontwikkelingen c.q. gebeurtenissen waarvan koperredelijkerwijs weet of kan vermoeden dat deze met het oog opwaarborging van rechten en verplichtingen van NKI uit deze overeenkomstvan belang zijn te weten ter voorkoming van geschillen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN TER ZAKE VAN PREFAB MAATWERK,MONTAGE/INSTALLATIEWERK

17. Algemeen

 1. Deze Bijzondere Voorwaarden gelden in aanvulling op het hiervoorbepaalde in artikel 1 t/m 16 tenzij hieronder daarvan uitdrukkelijkwordt afgeweken. Onder “wij” wordt hiermede verstaan de bijhet montage-/installatiewerk ingeschakelde derde-uitvoerder die in onzeopdracht het werk uitvoert.

18. (Op)levering

 1. De schriftelijke orderbevestiging van NKI is bindend voor watbetreft het installatiewerk en de daarmee gemoeide(op)leveringstermijn. Overeengekomen levertijden gelden immer bijbenadering.
 2. De leveringstermijnen nemen een aanvang vanaf:
  1. de datum van totstandkoming der overeenkomst;
  2. de datum dat de koper alle noodzakelijkegegevens aan NKI heeft verstrekt;
  3. de datum dat de koper een bedongenvooruitbetalingtermijn heeft voldaan;
  4. de datum dat de koper de door een bevoegdepersoon goedgekeurde tekeningen, ontwerpen e.d. aan NKI heeft doentoekomen. En wel na de laatste van een van de genoemde data.
 3. In afwijking van art. 7, lid h, is de koper niet gerechtigd om ingeval van overschrijding van de levertijd afname van de installatie teweigeren dan wel de overeenkomst te annuleren. In geval van langdurigeoverschrijding van de levertijd overlegt NKI met de koper wat naarredelijkheid en billijkheid te doen staat. Bij ontbinding van deovereenkomst zal de koper het gepresteerde betalen. Ontbinding van deovereenkomst kan niet leiden tot enige verplichting onzerzijds tot hetvergoeden van schade van welke aard ook. Zolang de koper zijnverplichtingen niet stipt nakomt kan NKI de (op)levering opschorten.
 4. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd:
  1. indien de koper het werk na inspectie heeftgoedgekeurd;
  2. nadat NKI de koper heeft medegedeeld dat hetwerk is geïnstalleerd, afgemonteerd en/of bedrijfsklaar is. Dekoper dient NKI de vereiste beproevingsfaciliteiten te verschaffen.Het ontbreken van een onderdeel welke door een derde (toe)leverancierhad moeten worden geleverd, is geen reden om het werk als nietopgeleverd te beschouwen;
  3. na verloop van 8 dagen nadat NKI schriftelijkheeft medegedeeld dat het werk voltooid bedrijfsklaar is en de koperheeft nagelaten het werk binnen deze termijn te inspecteren c.q. te(laten) beproeven;
  4. nadat de koper het werk feitelijk in gebruikheeft genomen. Bij ingebruikname van een deel wordt dat deel alsopgeleverd beschouwd.
 5. Kleine niet-essentiële gebreken worden door NKI zo spoedigmogelijk hersteld en kunnen voor de koper geen reden zijn om degoedkeuring te onthouden.
 6. Adviezen/gegevens omtrent plaatsing en/of gebruik van deinstallatie worden naar beste weten verstrekt zonder dat een bepaaldresultaat wordt gegarandeerd, tenzij anders overeengekomen.

19. Omvang van het werk

 1. Het uit te voeren montage-/installatiewerk omvat de werkzaamhedenals omschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voorzoverovereengekomen, omvat het werk tevens de begeleiding/het onderrichtinzake gebruik en bediening van de te leveren installatie aan hetdaartoe bij de koper aangewezen personeel. Een en ander zal inonderling overleg worden geregeld, zonder dat NKI een bepaald resultaatgarandeert ter zake van de begeleiding/het onderricht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoren de volgendewerkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot verplichtingen vanNKI; de koper is verplicht ervoor te zorgen dat deze tijdig wordenverricht/ uitgevoerd opdat het door NKI te verrichten werk geenvertraging ondervindt door:
  1. Grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-,beton-, timmer- en stofferingswerk of andere bijkomende werken, vanwelke aard dan ook. In ieder geval zal de koper voor een goedebereikbaarheid van de werkplaats moeten zorgen.
  2. Meerdere hulp voor het verplaatsen van stukken,welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, alsmedede te bezigen hijs- en/of hefwerktuigen.
  3. Het ter beschikking stellen, opstellen en nagereedkomen van het werk weer verwijderen van steigers, stellingen enladders.
  4. De levering van brandstoffen en hulpmaterialenzoals perslucht, gas, water, elektriciteit, en de vereisteaan/afvoerleidingen, nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden,alsmede voor eventuele beproeving en inbedrijfstelling, en de leveringvan schakel- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leverenelektromotoren en/of andere elektrische apparatuur uitgezonderdaanloop- en regelweerstanden die deel uitmaken van de elektrischeapparatuur.
  5. Het tijdens de duur van het werk ter beschikkingstellen, in de directe nabijheid van het uit te voeren werk, van eendroge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte, vanvoldoende omvang, als onderkomen voor de betreffende werklieden envoor het opslaan van de te verwerken materialen, gereedschappen enpersoonlijke eigendommen van deze werklieden.
  6. Werkzaamheden om onderdelen van installatie(s),welke op het werk vuil zijn geworden of beschadigd, weer in goedestaat te brengen, tenzij de verontreiniging of de beschadiging dooronze ondergeschikten zijn geschied.
  7. Verlichting van de werkplaats zodanig dat hetinstallatie-/montagewerk doorgang kan vinden.
 3. Eveneens zal de koper zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaanen/of het verschuldigde wordt voldaan ter zake van voedingsleidingen,aansluitingen, precariorechten, de hinderwet (vergunningen),(ver)bouwvergunningen e.d.
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zulleneventueel vervangen/afkomende materialen ons eigendom worden.

20. Meer-/minderwerk

 1. NKI heeft het recht om meerwerk uit te voeren en door te berekenenzonder voorafgaande toestemming van de koper indien het extra werk nietmeer bedraagt dan 10% van het oorspronkelijke overeengekomen bedrag.
 2. Wijzigingen in de opdracht afkomstig van de koper of veroorzaaktdoor wijziging van omstandigheden waardoor de oorspronkelijkeovereenkomst niet (volledig) kan blijven gehandhaafd worden als zijndemeer- of minderwerk uitgevoerd en doorberekend. Alles binnen de grenzenvan redelijkheid en billijkheid.
 3. Indien meer-/minderwerk meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijkesom treden partijen in overleg omtrent te nemen maatregelen. In gevalvan annulering door de koper is NKI gerechtigd om de tot dan toegemaakte kosten c.q. geleverde goederen te factureren.

21. Garantie/aansprakelijkheid

 1. De leverancier garandeert dat de geleverde/gemonteerde goederenvoldoen aan de overeengekomen specificaties en aan de daaraanredelijkerwijs te stellen eisen inzake bruikbaarheid en deugdelijkheidgedurende 12 maanden. De garantieplicht beperkt zich tot reparatiesen/of vervanging ter zake van eventuele tekortkomingen mits tijdigwordt gereclameerd.
 2. NKI is niet aansprakelijk voor:
  1. het ontwerp van de installatie en/of onderdelen daarvan alsmedealle andere gegevens/informatie, indien niet afkomstig van NKI;
  2. invloeden op de installatie door toepassing van materiaal en/ofgebruiks- c.q. bedieningsvoorschriften welke niet van NKI afkomstigzijn;
  3. de gebruiksvoorschriften omtrent bedienen, en/of energietoevoerniet stipt worden uitgevoerd;
  4. normale slijtage alsmede beschadiging/slijtage veroorzaakt dooroverbelasting of door invloed van abnormale omstandigheden;
  5. het toepassen van de wettelijke voorgeschreven veiligheidseisen.
 3. In deze gevallen, onverkort het bepaalde in artikel 12, vervalt degarantieplicht van de leverancier.

22. Reklames

 1. De koper is verplicht om reclames inzake de capaciteit van eencomponent resp. de installatie uiterlijk binnen een maand nadat hetwerk is opgeleverd rechtstreeks bij NKI schriftelijk in te dienen.

23. Betaling

 1. NKI is gerechtigd om in geval van montage/installatietermijnbetaling te verlangen, als volgt:
  1. 33% bij het aangaan der overeenkomst;
  2. 333% bij het ter beproeving/keuring c.q. terverzending gereedstaan van de goederen of de belangrijkste onderdelendaarvan;
  3. 34% binnen 30 dagen na verloop van de tweedetermijn.